Skip to product information
1 of 2

Pear Marketing

Bishops Park & Gardens - A Park Through Time - 800 Years OF History Horticulture and Wildlife - Bilingual

Bishops Park & Gardens - A Park Through Time - 800 Years OF History Horticulture and Wildlife - Bilingual

Regular price £0.00 GBP
Regular price Sale price £0.00 GBP
Sale Sold out
Tax included.

Bishops Park & Gardens - A Park Through Time / Parc yr Esgob a'r Gerddi - Parc Trwy'r Oesoedd

Step into a living tapestry of history and nature at Bishops Park & Gardens, where eight centuries of captivating stories intertwine with the beauty of horticulture and wildlife. / Camwch i dapis gweu o hanes a natur ym Mharc yr Esgob a'r Gerddi, lle mae wyth canrif o straeon hudol yn cydblethu â harddwch garddwriaeth a bywyd gwyllt.

As you wander through the lush pathways, you'll embark on a journey through time, tracing the footsteps of generations past and present. / Wrth i chi flanu drwy'r llwybrau gwyrddion, byddwch yn cychwyn ar siwrnai drwy'r amser, gan olrhain camau cenedlaethau'r gorffennol a'r presennol.

From medieval beginnings to modern-day wonders, discover the evolution of this cherished park, where echoes of the past harmonise with the vibrant present. / O ddechreuadau canoloesol i ryfeddodau'r dyddiau modern, darganfyddwch drawsnewid y parc annwyl hwn, lle mae ecwleiriau o'r gorffennol yn cytgordio â'r presennol bywiog.

Stroll through meticulously manicured gardens, where each blossom tells a tale of dedication and design, nurtured across the ages. / Cerddwch drwy'r gerddi sy'n cael eu gweu'n ofalus, lle mae pob blodyn yn adrodd stori o ymroddiad a dyluniad, a meithriniwyd drwy'r oesoedd.

Uncover the park's wild side, where thriving ecosystems house a diverse array of creatures, from graceful birds to elusive mammals. / Datgelwch ochr wyllt y parc, lle mae ecosystemau ffyniannus yn cynnwys amrywiaeth amrywiol o creaduriaid, o adar ysgafn i ddynion cudd.

Bishops Park & Gardens stands as a testament to the enduring spirit of nature and the stories it holds. / Mae Parc yr Esgob a'r Gerddi yn sefyll fel dystiolaeth i ysbryd parhaus natur a'r straeon y mae'n eu dal.

Join us on a bilingual journey through time and wonder, celebrating 800 years of history, horticulture, and wildlife at Bishops Park & Gardens. / Ymunwch â ni ar siwrnai ddwyieithog drwy amser a rhyfeddod, gan ddathlu 800 mlynedd o hanes, garddwriaeth, a bywyd gwyllt ym Mharc yr Esgob a'r Gerddi.

DL Leaflet 12pp

Full Colour 

9000 - Per Box 

Please specify the exact amount you wish to order. 

Materials

Shipping & Returns

Dimensions

Care Instructions

View full details
  • Product Info:

    These leaflets come as singular copies only - If you would like a box, please enter the box qty into the ordering cell to receive a full case of leaflets